Infrastruktura


Istotnym obszarem działalności kancelarii jest obsługa podmiotów uczestniczących w projektach infrastrukturalnych, w tym w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych lub wykonujących zamówienia publiczne.

Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje analizę i opiniowanie SIWZ, w tym wzorów umów, oraz innych dokumentów prawnych, bieżące doradztwo prawne oraz sporządzanie pism w toku procedur przetargowych lub wykonywania zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla zamawiających, sporządzanie środków ochrony prawnej w toku postępowań o udzielanie zamówień publicznych, reprezentacja procesowa przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.